top of page

algemene voorwaarde trainingen

Algemene voorwaarden trainingen.

 

Jazz honden uitlaatservice & training is gevestigd te Medemblik en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81308469..

Quita Luikenaar is gediplomeerd kynologisch instructeur, gediplomeerd hondenuitlaatservice en gediplomeerd detectie instructeur. Quita Luikenaar is de eigenaar van jazz honden uitlaatservice & training.

Op al onze diensten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Voor de hondenuitlaatservice heb ik een aparte algemene voorwaarde. 

Jazz hondenuitlaatservice biedt puppy cursussen, jonge honden cursussen, detectie lessen, workshops, theorie lessen en privé trainingen aan om bij te dragen aan het welzijn van de Nederlandse huishond.

 

A. Definities

 1. detectie instructeur: gediplomeerd detectie instructeur van Jazz hondenuitlaatservice & trainingen. 

 2. Klant: hondeneigenaar die op basis van aanmelding begeleiding en/of coaching ontvangt van Jazz hondenuitlaatservice & trainingen  en/of diegene die deelneemt aan een door Jazz hondenuitlaatservice & trainingen verzorgde workshop of cursus;

 3. Kynologisch instructeur: gediplomeerd instructeur van Jazz hondenuitlaatservice & trainingen

 4. Contractperiode: de overeengekomen duur van de trainingen / workshop of cursus.

 

B. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops en cursussen verzorgd door jazz hondenuitlaatservice & training

 2. Men is definitief klant bij bevestiging (e-mail/ whatsapp of anderszins) van de start van de afgesproken trainingen, cursus en/of workshop.

 

C. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen via e-mail of whatsapp een afspraak maken voor trainingen, een workshop of een cursus;

 2. Een bevestiging via e-mail of whatsapp van jazz hondenuitlaatservice & training geldt als bewijs voor totstandkoming van de overeenkomst.

 

D. Overige

 1. Jazz hondenuitlaatservice & training staat in voor het onderhouden van de capaciteiten, deskundigheid en kennis om het traject, de workshop of cursus uit te voeren;

 2. De klant dient, voor zover de mogelijkheden dat toelaten de aanwijzingen van de instructeur op te volgen;

 3. De klant dient, voor zover de mogelijkheden dat toelaten, tijdens de trainingen, de workshop of cursus gebruik te maken van de door de instructeur voorgestelde hulpmiddelen en adviezen in verband met de veiligheid van de hond(en), de klant, de omgeving en de instructeur;

 4. Het staat Jazz honden uitlaatservice & training vrij een opdracht niet te accepteren of te annuleren voor de betreffende gerechtvaardigde reden(en). Jazz hondenuitlaatservice & training stelt de klant hiervan zo snel mogelijk via e-mail of whatsapp op de hoogte. Bij niet accepteren en/of annuleren door Jazz hondenuitlaatservice & training vervallen de financiële verplichtingen van de klant.

 

E. Verlenging en beëindiging

 1. Verlening van de contractperiode is mogelijk door het maken van een vervolgafspraak door Jazz hondenuitlaatservice & training;

 2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door klant en/of Jazz hondenuitlaatservice & training is vereist;

 3. Bij voortijdige beëindiging door klant wordt geen geld geretourneerd. Bij voortijdige beëindiging door Jazz hondenuitlaatservice & trainingen treedt artikel D4 van deze voorwaarden in werking.

 

F. Huishoudelijk reglement

 1. Jazz hondenuitlaatservice & trainingen is gesloten op officiële feestdagen en in de zomer vakantie geeft de eigenaar dit 2 maanden van te voren door aan alle klanten.

 2. De klant dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur per bank of contant te voldoen;

 3. Op terreinen van derden die voor een traject, workshop of cursus eventueel gebruikt worden, dienen honden aangelijnd te zijn (tenzij anders overeengekomen), aangelijnde honden maken geen (fysiek) contact met elkaar. Eventuele uitwerpselen dienen door de eigenaar opgeruimd te worden;

 4. Op het terrein (loods) van Jazz hondenuitlaatservice & trainingen gevestigd op; Nijverheidsweg 7-014 te Wervershoof dienen de honden aangelijnd te zijn tenzij anders overeengekomen. Zowel binnen als voor de loods worden eventuele uitwerpselen door de eigenaar opgeruimd.

 5. Aan workshops, trainingen en  cursussen deelnemende honden worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten door gangbare periodieke entingen door een dierenarts. Indien een hond alleen een inenting voor de ziekte van Weil heeft gekregen en verder getiterd is (waarbij aangetoond kan worden dat de hond genoeg afweerstoffen in het bloed heeft), wordt deze ook toegelaten.

 

G. Aansprakelijkheid

 1. Jazz hondenuitlaatservice & trainingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitblijven van gewenst resultaat van een training, workshop of cursus. Daarentegen doet Jazz hondenuitlaatservice & trainingen in alle redelijkheid haar best;

 2. Jazz hondenuitlaatservice & trainingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten en/of (vermeende) beperkingen (fysiek en mentaal) die de hond(en) mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van het volgen van een traject, workshop of cursus;

 3. Trainingen, workshops en cursussen gebeuren op eigen risico van de eigenaar/klant. Eigenaar/klant blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar hond(en);

 4. Eigenaren/klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren te hebben afgesloten, die ook voor zijn/haar hond(en) geldt;

 5. Jazz hondenuitlaatservice & trainingen is niet aansprakelijk voor schade van klant of derden ten gevolge of naar aanleiding van het volgen van een trainging, workshop of cursus.

 

H. Privacy en klachten

 1.  Jazz hondenuitlaatservice & trainingen beschouwt alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Zie ook de Privacyverklaring;

 2. Jazz hondenuitlaatservice & trainingen gebruikt eventueel gemaakt foto- en videomateriaal uitsluitend na toestemming via e-mail whatsappvan de eigenaar/klant;

 3. Voor klachten zie de Klachtenprocedure.

 

I. Slotbepalingen

 1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die Hond&Meer dient te maken tot behoud van rechten met betrekking tot invordering van door de klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de klant;

 2. Voor overige, niet bepaalde, besluit Hond&Meer. Deze beslissingen zijn bindend.

 3.  

Verstuurd vanaf mijn iPhone

bottom of page