top of page

algemene voorwaarde trainingen

Algemene voorwaarden

 

Jazz honden uitlaatservice & training is gevestigd gedempt achterom 37 te Medemblik & Nijverheidsweg 7-014 te Wervershoof en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81308469.

Quita Luikenaar is gediplomeerd kynologisch instructeur, gediplomeerd hondenuitlaatservice en gediplomeerd detectie instructeur. Quita Luikenaar is de eigenaar van jazz honden uitlaatservice & training.

Op al onze diensten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Voor de hondenuitlaatservice heb ik een aparte algemene voorwaarde. 

Jazz hondenuitlaatservice biedt cursussen, workshops, theorie lessen en privé trainingen aan om zij bij te dragen aan het welzijn van de Nederlandse huishond.

 

A. Definities

 1. detectie instructeur; gediplomeerd detectie instructeur.

 2. Klant: hondeneigenaar die op basis van aanmelding begeleiding en/of coaching ontvangt van Jazz hondenuitlaatservice & training en/of diegene die deelneemt aan een door Jazz hondenuitlaatservice & training verzorgde workshop, training of cursus;

 3. Kynologisch Instructeur: gediplomeerd kynologisch instructeur;

 4. Hondenuitlaatservice: gediplomeerd hondenuitlaatservice.

 5. Contractperiode: de overeengekomen duur van de trainingen of de duur van een workshop of cursus.

 

B. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops en cursussen verzorgd door jazz hondenuitlaatservice & training

 2. Men is definitief klant bij bevestiging (e-mail/ whatsapp of anderszins) van de start van de afgesproken trainingen, cursus en/of workshop.

 

C. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen via e-mail of whatsapp een afspraak maken voor trainingen, een workshop of een cursus;

 2. Een bevestiging via e-mail of whatsapp van jazz hondenuitlaatservice & training geldt als bewijs voor totstandkoming van de overeenkomst.

 3. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders C.Q. wettige vertegenwoordigers de overeenkomst mede te ondertekenen.

 

D. Overige

 1. Jazz hondenuitlaatservice & training staat in voor het onderhouden van de capaciteiten, deskundigheid en kennis om trainingen, de workshop of cursus uit te voeren;

 2. De klant dient, voor zover de mogelijkheden dat toelaten de aanwijzingen van de instructeur op te volgen;

 3. De klant dient, voor zover de mogelijkheden dat toelaten, tijdens het traject, de workshop of cursus gebruik te maken van de door de instructeur voorgestelde hulpmiddelen en adviezen in verband met de veiligheid van de hond(en), de klant, de omgeving en de instructeur;

 4. Het staat Jazz honden uitlaatservice & training vrij een opdracht niet te accepteren of te annuleren voor de betreffende gerechtvaardigde reden(en). Jazz hondenuitlaatservice & training stelt de klant hiervan zo snel mogelijk via e-mail of whatsapp op de hoogte. Bij niet accepteren en/of annuleren door Jazz hondenuitlaatservice & training vervallen de financiële verplichtingen van de klant.

E. Regelmaat van orde

1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de trainingen op locatie aanwezig te zijn. bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen.

2. In overleg met de instructeur is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, docht uitsluitend op eigen risico van de cursist.

3. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de instructeur alvorens hij/zij op de les verschijnt.

 

F. Verlenging en beëindiging

 1. Verlening van de contractperiode is mogelijk door het maken van een vervolgafspraak door Jazz hondenuitlaatservice & training;

 2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door klant en/of Jazz hondenuitlaatservice & training is vereist;

 3. Bij voortijdige beëindiging door klant wordt geen geld geretourneerd. Bij voortijdige beëindiging door Jazz hondenuitlaatservice & training treedt artikel D4 van deze voorwaarden in werking.

 4. Indien een cursus later dan 48 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen. als er bij privé trainingen niet tijdig (48 uur) word geannuleerd zal het volledige bedrag voor het trainen in rekening worden gebracht. 

 5. Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen, zullen deze in overleg en mogelijkheden van de instructeur ingehaald kunnen worden. 

G. Huishoudelijk reglement

 1. Jazz hondenuitlaatservice & training is gesloten op officiële feestdagen en in de zomer geeft Jazz hondenuitlaatservice & training 2 maanden van te voren door aan de klanten.

 2. De klant dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur per bank of contant te voldoen;

 3. Op terreinen van derden die voor trainingen, workshop of cursus eventueel gebruikt worden, dienen honden aangelijnd te zijn (tenzij anders overeengekomen), aangelijnde honden maken geen (fysiek) contact met elkaar. Eventuele uitwerpselen dienen door de eigenaar opgeruimd te worden;

 4. Op het terrein (loods) van Jazz hondenuitlaatservice & training; nijverheidsweg 7-014 te Wervershoof, dienen de honden aangelijnd te zijn tenzij anders overeengekomen. uitwerpselen dienen opgeruimd te worden door de eigenaar, ook voor de Loods. Er dient netjes om te gaan met de spullen van Jazz hondenuitlaatservice & training.

 5. Aan trainingen workshops en cursussen deelnemende honden worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten door gangbare periodieke entingen door een dierenarts. Indien een hond alleen een inenting voor de ziekte van Weil heeft gekregen en verder getiterd is (waarbij aangetoond kan worden dat de hond genoeg afweerstoffen in het bloed heeft), wordt deze ook toegelaten.

 

H. Aansprakelijkheid

 1. Jazz hondenuitlaatservice & training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitblijven van gewenst resultaat van een traingen, workshop of cursus. Daarentegen doet Jazz hondenuitlaatservice & training in alle redelijkheid haar best;

 2. Jazz hondenuitlaatservice & training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten en/of (vermeende) beperkingen (fysiek en mentaal) die de hond(en) mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van het volgen van de trainingen, workshop of cursus;

 3. Traingen, workshops en cursussen gebeuren op eigen risico van de eigenaar/klant. Eigenaar/klant blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar hond(en);

 4. Eigenaren/klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren te hebben afgesloten, die ook voor zijn/haar hond(en) geldt;

 5. Jazz hondenuitlaatservice & training is niet aansprakelijk voor schade van klant of derden ten gevolge of naar aanleiding van het volgen van de trainingen, workshop of cursus.

 

I . Privacy en klachten

 1. Jazz hondenuitlaatservice & training beschouwt alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Zie ook de Privacyverklaring;

 2. Jazz hondenuitlaatservice & training gebruikt eventueel gemaakt foto- en videomateriaal uitsluitend na toestemming via e-mail of whatsapp van de eigenaar/klant;

 3. Voor klachten zie de Klachtenprocedure.

 

J. Slotbepalingen

 1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die Jazz hondenuitlaatservice & training dient te maken tot behoud van rechten met betrekking tot invordering van door de klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de klant;

 2. Voor overige, niet bepaalde, besluit Jazz hondenuitlaatservice & training  Deze beslissingen zijn bindend.

bottom of page